Back to IDC Business Home San Jose Data Center in the USA
ZH/EN

Hong Kong Shatin Data Center

Shanghai Zhuanqiao Data Center

Beijing Laiguangying Data Center

Shenzhen Guanlan Data Center

Shanxi Taiyuan Data Center

Zhejiang Huzhou Data Center

More regions will be forthcoming